Půjčovní řád

  1. Poskytujeme svým zákazníkům služby spočívající v zapůjčení sportovního vybavení (dále jen „věcí“) pro rekreační účely.
  2. Cena je stanovena Ceníkem půjčovného. Vyhrazujeme si právo tento ceník měnit, přičemž případná změna se nevztahuje na smlouvy již uzavřené.
  3. Klient je povinen předložit při podpisu Nájemní smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost. Těmito doklady se rozumí zejména občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
  4. Platba za zapůjčení věci musí být provedena předem a to nejpozději v den převzetí zákazníkem.
  5. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
  6. Zákazník je povinen za zapůjčené věci sloužit zálohu v předem avízované výši, vycházející z pořizovací ceny materiálu. Tato záloha mu bude vrácena při vrácení nepoškozené zapůjčené věci. Pokud nájemce pronajatou věc poškodí, je povinen na tuto skutečnost pronajímatele upozornit. V případě poškození, zničení nebo ztrátě věci bude záloha použita na opravu eventuelně na znovu pořízení dané věci. Pro případ, že záloha nebude dostačovat na odstranění škod, zavazuje se zákazník svým podpisem na Půjčovní smlouvě doplatit rozdíl mezi zálohou a výši škody do 14 dní po vzniku škody. Pokud nebude pronajatá věc vrácena vůbec, je pronajímatel oprávněn ponechat si zálohu a vymáhat ušlé nájemné, penále a finanční náhradu za nevrácenou věc soudní cestou.
  7. Zákazník je povinen seznámit se stavem zapůjčených věcí při jejich převzetí. Pronajímatel ručí za technický stav zapůjčené věci a za její seřízení v době zapůjčení. Veškeré doplňky jsou funkční a nepoškozené, což nájemce stvrzuje svým podpisem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník odpovídá po převzetí věci za její stav, zejména je povinen chránit ji před poškozením, zničením či ztrátou.
  8. Nájemce si půjčuje věc na vlastní nebezpečí a pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví a na majetku způsobené při manipulaci s půjčenými věcmi.
  9. Zákazník je povinen vrátit materiál v den, který je uveden v Nájemní smlouvě. Za každý den prodlení je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku standardní půjčovní ceny za každý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny. Ustanovení bodu 9 se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi zákazníkem a pronajímatelem.
  10. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu extrémně znečištěný, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 100Kč za znečištěný kus.